Garage werkzaamheden

CMR-stoffen

CMR betekent Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch. Carcinogene, oftewel kankerverwekkende stoffen zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken of de kans op kanker kunnen vergroten. Mutagene stoffen kunnen het erfelijk materiaal beschadigen en in combinatie met andere stoffen kanker veroorzaken. Reprotoxische stoffen zijn stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting of het nageslacht (reproductietoxisch). Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen.

Op deze pagina kunt u vinden hoe u CMR-stoffen kunt herkennen, waarom het belangrijk is CMR-stoffen in kaart te brengen, wat de wet aangeeft over CMR-stoffen, hoe u CMR-stoffen in Stoffenmanager® kunt beheren en verschillende publicaties en afleveringen over CMR-stoffen.

GHS08

Herkennen van CMR-stoffen

CMR-stoffen kunnen herkend worden door de H-zinnen die gevaarlijke stoffen bezitten. Er wordt verschil gemaakt tussen H-zinnen die aangeven dat het een bewezen CMR-stof is of een CMR-stof die verdacht is.

Op het etiket en het veiligheidsinformatieblad vindt u bij CMR-producten het GHS-symbool 08. Dit symbool betekent lange termijn gezondheidsgevaarlijk. Let op! Niet alle producten met dit symbool zijn een CMR-stof. Dit symbool kan ook betekenen; aspiratiegevaar, sensibilisatie voor de luchtwegen of veroorzaken van schade aan organen. Kijk in ook de samenvatting van de CLP verordening.

Categorieën CMR-stoffen

CMR-stoffen kunnen ingedeeld worden in verschillende categorieën, bewezen CMR-stoffen en verdachte CMR-stoffen

  • Categorie 1A: bewijs op basis van gegevens voor de mens
  • Categorie 1B: bewijs op basis van diergegevens
  • Categorie 2: beperkt bewijs (meestal op basis van diergegevens)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert ieder halfjaar een lijst met CMR-stoffen die van toepassing is in Nederland.

Deze lijst bevat de CMR stoffen van Annex VI van de CLP Verordening en aanvullende, relevante stoffen, gebaseerd op een beoordeling door de Gezondheidsraad.

Kijk in de Staatscourant om de Nederlandse CMR-lijst te bekijken.

Waarom is het belangrijk CMR-stoffen in kaart te brengen?

Jaarlijks sterven veel mensen aan beroeps gerelateerde kanker.

In deze factsheet ziet u dat er in het jaar 2017 2100 mensen gestorven zijn aan beroeps gerelateerde kanker.

Dit tegenover 613 dodelijke verkeersongevallen datzelfde jaar.

De Nederlandse Arbeidsinspectie brengt regelmatig een rapport uit. In het rapport "Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020" is te lezen waar de Nederlandse Arbeidsinspectie de focus op legt. De Nederlandse Arbeidsinspectie zet in op de meest risicovolle stoffen: de carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reproductietoxische stoffen, ofwel de CMR-stoffen. Voorbeelden van CMR-stoffen zijn benzeen, fomaldehyde en chroom-6. Voor het werken met CMR-stoffen zijn aanvullende eisen opgenomen in wet- en regelgeving.

Naast de CMR-stoffen heeft de Inspectie in toenemende mate aandacht voor stoffen waarvoor mensen overgevoelig kunnen zijn na blootstelling, de zogenoemde sensibiliserende (S) stoffen.

In de afbeelding hiernaast is te zien welke typen blootstelling zorgen voor een bepaalde ziektelast, let hier vooral op de verschillende soorten stoffen die longkanker kunnen veroorzaken.

Rapport "Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020" Visualisatie van de relatie tussen blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk en ziektelast