Garage werkzaamheden

CMR-stoffen en de wet

De wetgeving is verdeeld in verschillende onderdelen:

De Arbowet vormt de basis van de Arbowetgeving. Hierin staan de algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen). De
Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen regels in staan over concrete risico's. Die zijn uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Er staan ook
specifieke regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers.

De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om gedetailleerde voorschriften. Bijvoorbeeld de eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen of hoe
een arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren. Ook deze regels zijn verplicht voor werkgever en werknemer.

In met name het Arbeidsomstandighedenbesluit staat onder andere hoe omgegaan dient te worden met CMR-stoffen. Hieronder staan een aantal wetsartikelen waarin te lezen is wat er wordt vereist als er binnen een bedrijf met CMR-stoffen wordt gewerkt.

Artikelen in het Arbobesluit

In het Arbobesluit zijn verschillende artikelen te vinden die aangeven hoe met CMR-stoffen omgegaan moet worden.

pesticide spuiters

Artikel 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie

Hier staat beschreven welke nadere voorschriften er zijn betreffende de risico-inventarisatie en -evaluatie. Er staat onder andere dat de reden beschreven moet zijn waarom met de kankerverwekkende stof wordt gewerkt en waarom vervanging technisch niet uitvoerbaar is en het aantal werknemers dat aan de kankerverwekkende of mutagene stof wordt blootgesteld.

Kijk hier voor het volledige wetsartikel.

Artikel 4.15 Lijst van werknemers

Hier staat onder andere beschreven dat een lijst moet worden bijgehouden van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of stoffen die vrijkomen bij een kankerverwekkend proces, onder vermelding van de blootstelling die zij hebben ondergaan.

Kijk hier voor het volledige wetsartikel.

Artikel 4.17 Voorkomen van blootstelling; vervangen

Hier staat beschreven dat, voor zover dit technisch uitvoerbaar is, een product of proces moet worden vervangen door stoffen of processen waarbij de werknemers met minder gevaarlijke stoffen zullen werken.

Klik hier voor het volledige wetsartikel.

Artikel 4.18. Voorkomen of beperken van blootstelling

Hier staat onder andere beschreven dat technische en organisatorische maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron moeten worden genomen. Daarmee moet zodat de kans op blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende of mutagene stoffen (of stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen) zo veel mogelijk worden geminimaliseerd.

Klik hier voor het volledige wetsartikel.

Artikel 4.19. Beperken van blootstelling

Hier staat onder andere beschreven dat werknemers goed moeten voorgelicht en geïnstrueerd om blootstelling te voorkomen of te beperken tot een zo laag mogelijk niveau onder de grenswaarde. Ook het markeren van gevarenzones en zorgen voor goede opslag valt hier onder.

Klik hier voor het volledige wetsartikel.

Artikel 4.20. Hygiënische beschermingsmaatregelen

Hier staat onder andere beschreven hoe is ingericht dat werknemers zonder gevaar voor blootstelling kunnen eten en drinken, hoe met werkkleding omgegaan dient te worde, enz.

Klik hier voor het volledige wetsartikel.

Artikel 4.23 Uitvoering en inhoud van onderzoek

Hier staat onder andere beschreven dat een arbeidsgezondheidskundig onderzoek, plaats vindt plaats met inachtneming van de praktische aanbevelingen,

Klik hier voor het volledige wetsartikel.