industrie

P-zinnen

P-zinnen worden ook wel precautionary-zinnen genoemd. Dit zijn zinnen die de voorzorgsmaatregelen aangeven als er met een gevaarlijke stof gewerkt wordt. Deze zinnen zijn volgens het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals opgesteld.

Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)

Algemeen

P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden."

P102 "Buiten het bereik van kinderen houden."

P103 "Alvorens te gebruiken, het etiket lezen."

Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

P201 "Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen."

P202 "Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft."

P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken."

P211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten."

P220 "Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren."

P221 “Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden."

P222 "Contact met de lucht vermijden."

P230 "Vochtig houden met..."

P231 "Onder inert gas werken."

P232 "Tegen vocht beschermen."

P233 "In goed gesloten verpakking bewaren."

P234 "Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren."

P235 "Koel bewaren."

P240 "Opslag- en opvangreservoir aarden."

P241 "Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken."

P242 "Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken."

P243 "Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit."

P244 "Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet."

P250 "Malen/schokken/...wrijving vermijden."

P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden."

P260 "Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen."

P261 "Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden."

P262 "Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden."

P263 "Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden."

P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen."

P270 "Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product."

P271 "Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken."

P272 "Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten."

P273 "Voorkom lozing in het milieu."

P280 "Beschermende kledij dragen."

P281 "De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken."

P282 "Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen."

P283 "Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen."

P284 "[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen."

P231+P232 "Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen."

P235+P410 "Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen."

Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie

P301 "NA INSLIKKEN:" → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen."

P302 "BIJ CONTACT MET DE HUID:"

P303 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):"

P304 "NA INADEMING:"

P305 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water."

P306 "NA MORSEN OP KLEDING:" → Zo snel mogelijk de kledij uitdoen.

P308 "NA (mogelijke) blootstelling:"

P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."

P311 "Een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."

P312 "Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."

P313 "Een arts raadplegen."

P314 "Bij onwel voelen een arts raadplegen."

P315 "Onmiddellijk een arts raadplegen."

P320 "Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket)."

P321 "Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)."

P330 "De mond spoelen."

P331 "GEEN braken opwekken."

P332 "Bij huidirritatie:"

P333 "Bij huidirritatie of uitslag:"

P334 "In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."

P335 "Losse deeltjes van de huid afvegen."

P336 "Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen."

P337 "Bij aanhoudende oogirritatie:"

P338 "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."

P340 "De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen."

P342 "Bij ademhalingssymptomen:"

P350 "voorzichtig wassen met veel water en zeep."

P351 "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten."

P352 "Met veel water en zeep wassen."

P353 "Huid met water afspoelen/afdouchen."

P360 "Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken."

P361 "Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken."

P362 "Verontreinigde kleding uittrekken."

P363 "Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken."

P370 "In geval van brand:"

P371 "In geval van grote brand en grote hoeveelheden:"

P372 "Ontploffingsgevaar in geval van brand."

P373 "NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt."

P374 "Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen."

P375 "Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar."

P376 "Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden."

Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie

P377 "Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden."

P378 "Blussen met..."

P380 "Evacueren."

P381 "Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden."

P390 "Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden."

P391 "Gelekte/gemorste stof opruimen."

P301+P310 "NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."

P301+P312 "NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."

P301+P330+P331 "NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken."

P302+P334 "BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."

P302+P352 "BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen."

P303+P361+P353 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen."

P304+P340 "NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen."

P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen."

P306+P360 "NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken."

P308+P311 "NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."

P308+P313 "NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen."

P332+P313 "Bij huidirritatie: een arts raadplegen."

P333+P313 "Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen."

P335+P334 "Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."

P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen."

P342+P311 "Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."

P361+P364 "Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken."

P362+P364 "Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken."

P370+P376 "In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden."

P370+P378 "In geval van brand: blussen met..."

P370+P380 "In geval van brand: evacueren."

P370+P380+P375 "In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar."

P371+P380+P375 "In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar."

Voorzorgsmaatregelen in verband met opslag

P401 "... bewaren."

P402 "Op een droge plaats bewaren."

P403 "Op een goed geventileerde plaats bewaren."

P404 "In gesloten verpakking bewaren."

P405 "Achter slot bewaren."

P406 "In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren."

P407 "Ruimte laten tussen stapels/pallets."

P410 "Tegen zonlicht beschermen."

P411 "Bij maximaal ... °C/... °F bewaren."

P412 "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."

P413 "Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van maximaal ...°C/... °F bewaren."

P420 "Gescheiden van ander materiaal bewaren."

P422 "Onder ... bewaren."

P402+P404 "Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren."

P403+P233 "Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren."

P403+P235 "Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren."

P410+P403 "Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren."

P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."

P411+P235 "Bij maximaal ... °C/... °F bewaren. Koel bewaren."

Voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering

P501A "Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen."

P501B "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."

Transport chemische stoffen