autospuiter in beschermend pak

Update gevaarlijsten in Stoffenmanager®

In Stoffenmanager® worden meerdere gevaarlijsten beschikbaar gesteld. U kunt deze gebruiken om uw eigen producten hiermee te vergelijken.

Zo hebben we o.a. lijsten die gaan over hormoon verstorende stoffen (Endocrine disruptor lijst), de (potentiële-) ZZS-lijst, de REACH SVHC lijst en de REACH Autorisatie lijst. Hieronder ziet u een overzicht van de geüpdatete gevaarlijsten in Stoffenmanager®.

Update SIN-lijst


De SIN-lijst bestaat uit chemische stoffen die door ChemSec zijn aangemerkt als zeer zorgwekkende stoffen, op basis van de criteria van REACH, de EU-wetgeving inzake chemische stoffen. Dat betekent dat het volgen van de SIN-lijst niet alleen betekent dat uw producten veiliger zijn, maar ook dat u altijd voldoet aan de REACH - nu en in de toekomst.

Update REACH Autorisatie lijst

Stoffen die op de REACH Autorisatie lijst staan zijn verboden te gebruiken in de EU tenzij een 'autorisatie' is verleend. De aanvraag voor een autorisatie is tijdrovend en kostbaar en is beter om te voorkomen. Daarnaast zijn het stoffen met veel gevaareigenschappen waarvan u het gebruik liever wilt voorkomen. Het voorkomen van het gebruik van stoffen die op de Autorisatielijst staan is dus erg belangrijk. U kunt deze lijst in Stoffenmanager® toepassen om snel te zien of u dit soort stoffen in huis heeft.

Update (potentiële) ZZS lijst

De (potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) lijst van het RIVM bestaat uit stoffen die gevaarlijk zijn voor de mens en het milieu, omdat ze o.a. de voortplanting kunnen belemmeren, kankerverwekkend zijn, of zich in de voedselketen ophopen. Voor deze stoffen is het verplicht om op zoek te gaan naar een minder schadelijk alternatief.

Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn stoffen waarvan nog niet zeker is of ze wel of niet ZZS zijn. Van deze stoffen is nog niet aangetoond dat ze voldoen aan de criteria om te worden geclassificeerd als ZZS. Deze lijst werkt als hulpmiddel om de categorie stoffen die gecategoriseerd zijn als mogelijk ZZS onder de aandacht te brengen.

Update REACH SVHC lijst

Stoffen die op de REACH SVHC lijst staan zijn kandidaten voor de REACH Autorisatielijst. De Afkorting SVHC staat voor Substances of Very High Concern, stoffen met een hoge prioriteit. Het is dus belangrijk om te monitoren of u dit soort stoffen in uw inventarisatie heeft. De stoffen op deze lijst zijn bijvoorbeeld CMR-stoffen, hormoon verstorende stoffen, milieugevaarlijke stoffen enz. Ook staan er specifieke groepen van componenten in opgenomen zoals de PFAS stoffen. Deze zijn sterk persistent in het milieu en worden op termijn volledig verboden in Europa.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.

Contact