Stoffenmanager® 20 jaar

Recap Webinar Veiligheidsinformatiebladen uitgelegd

Op 23 november gaven we een webinar over Veiligheidsinformatiebladen. Tijdens dit webinar bespreken we wat een VIB is, hoe je het herkent, aan welke eisen een VIB moet voldoen en namen we de VIB-check door.

Ilja de Lange, onze datamanager, vertelde ons meer over alles waar u op moet letten als u met veiligheidsinformatiebladen aan de slag gaat!

Bekijk hier het webinar terug door de code 'Rm2zsKp.' in te voeren.

Download hier de twee artikelen die u op weg helpen:

Hele leuke training, poll en toelichting van het VIB. Een levendig geheel. Voor een leek goed te volgen. Hartelijk bedankt.

Deelnemer webinar

Q&A

Is het verplicht om de SDS in de Nederlandse taal te leveren? Wij hebben nu SDSen die Engelstalig zijn en de leverancier is niet van plan om het in het Nederlandse aan te leveren.

Een leverancier is verplicht het veiligheidsinformatieblad te leveren in de taal van het land waar het bedrijf gevestigd is.

De VIB's die wij in de distributieketen ontvangen betreft delfstoffen uit ertsmijnen (natuurlijke delfstoffen: Lood/Zink incl. zware metalen in de componenten). Het VIB komt van de mijn buiten Europa. De eigenaar is onze klant en kocht het product van traders. VRAAG: Hoe kunnen wij in onze positie (als belader) de on-conformiteit zo hoog mogelijk in de keten aankaarten?

Dit is een hele specifieke vraag, waarbij we u doorverwijzen naar de REACH helpdesk. Zij kunnen u waarschijnlijk beter helpen. De REACH helpdesk is bedoeld voor meer algemene, overstijgende vragen wat VIB's betreft en zij hebben ook beter zicht op de juiste aanspreekpunten binnen de keten.

Is een WIK een verplichting?

De werkplekinstructiekaart zelf is geen verplichting. Een bedrijf mag er zelf voor kiezen hoe het informatie deelt met werknemers. Het is wel verplicht om werknemers in te lichten wat de gevaren en risico's zijn van het werk, veel bedrijven kiezen ervoor daar een WIK voor te gebruiken in combinatie met voorlichtingen.

Wat is nu het verschil tussen rubriek 2.1 en 2.2?

In rubriek 2.1 staat de volledige indeling vermeld. Hierin wordt bijvoorbeeld ook STOT, e.d. vermeld. In rubriek 2.2 staat de etikettering die vaak grotendeels overeenkomt, maar bijvoorbeeld ook de gevaarpictogrammen, het signaalwoord en veiligheidsaanbevelingen bevat. In sommige gevallen komt het erop neer dat er in 2.2 minder H-zinnen staan dan in 2.1. Dit heeft ermee te maken dat sommige H-zinnen wegvallen, bijvoorbeeld H318 valt weg als H314 ook voorkomt in de indeling.

Als een stof nano particals bevat maar verder geen H-zinnen bevat, is dit dan een gevaarlijke stof?

Dit is een gebied dat momenteel sterk in ontwikkeling is en daardoor is er geen helder antwoord op te geven op dit moment, dit zal in de toekomst duidelijker worden.

Moet een WIK op locatie liggen of mag dat ook digitaal, aangezien wij als schoonmaakbedrijf wel 2000 locaties hebben.

Een bedrijf mag zelf bepalen op welke manier informatie over gevaren en risico's van gevaarlijke stoffen bij de werknemers komt. Een handige manier is om deze digitaal te verspreiden, omdat Werkplekinstructiekaarten nog wel eens kunnen wijzigen als ook het Veiligheidsinformatieblad of de werkomstandigheden gewijzigd zijn. Stoffenmanager® heeft hier een oplossing voor, dat is Stoffenmanager® SHARE. Via Stoffenmanager® SHARE kunnen heel makkelijk VIB's en WIK's verspreid worden. Op het moment dat iets in Stoffenmanager® wordt aangepast, wordt dit gelijk aangepast in Stoffenmanager® SHARE en hebben werknemers altijd de meest up to date informatie. Volg nu de gratis E-learning over Stoffenmanager® SHARE.

Wat doe je als de handschoenen die geadviseerd worden niet passen bij het uit te voeren werk?

Als handschoenen die geadviseerd worden niet passen bij het uit te voeren werk, is het raadzaam een handschoen deskundige in te schakelen. Veel leveranciers van handschoenen hebben deskundigen in dienst die veel kennis hebben van werkzaamheden en oplossingen daarvoor. Op 6 februari 2024 geven we een webinar, waar we dieper ingaan op handschoenen in combinatie met gevaarlijke stoffen. Meld u hier gratis aan voor het webinar.

Hoe weet je dat er een herziening heeft plaatsgevonden van een VIB? Waar kan je dit nagaan? Volgens mij wordt dit in de praktijk niet of nauwelijks doorgegeven door een leverancier.

Veel leveranciers hebben de meest recente versie van het veiligheidsinformatieblad online beschikbaar, zij geven in veel gevallen dan geen signaal dat er een nieuw veiligheidsinformatieblad beschikbaar is, maar gaan er vanuit dat u het zelf kunt vinden. In regulering EU2020/878 staat het volgende: Op de eerste bladzijde moet de datum worden vermeld waarop het veiligheidsinformatieblad werd samengesteld. Wanneer een veiligheidsinformatieblad werd herzien en een nieuwe herziene versie aan de afnemers wordt verstrekt, moeten in rubriek 16 van het veiligheidsinformatieblad de wijzigingen onder de aandacht van de afnemers worden gebracht, tenzij de wijzigingen ergens anders zijn aangegeven. Voor de herziene veiligheidsinformatiebladen wordt op de eerste bladzijde de datum van de samenstelling (“Herziening: (datum)”) vermeld, alsook een of meer indicaties van welke versie vervangen is, zoals een versienummer, herzieningsnummer of datum van vervanging.
Een veiligheidsinformatieblad heeft altijd een herzienings- of revisiedatum. Als de herzienings- of revisiedatum verschilt met het VIB dat u heeft, weet u dat het veiligheidsinformatieblad aangepast is. Veiligheidsinformatiebladen hebben ook een versienummer, hieraan kunt u ook makkelijk zien dat er iets gewijzigd is. In Stoffenmanager® kunt u heel makkelijk de revisie- of herzieningdatum vinden als u deze heeft ingevuld bij het invoeren van een product. Ga hiervoor naar het productenoverzicht, klik in de rode balk op de drie witte puntjes, klik op "kolommen" en kies voor "VIB-datum".

Mag ik een oud/verlopen VIB in Stoffenmanager® zonder meer vervangen door de nieuwe versie, óf moet dan eerst altijd componentenlijst, grenswaardes/blootstellingsbeoordeling, REACH (opnieuw) worden nagelopen, cq uitgevoerd? Indien actie 2 van toepassing is, hoe doe je dat: echt de 2 VIB’s naast elkaar leggen en vergelijken, of is er een gemakkelijkere manier?

Als een VIB vervangen is, is het aan het bedrijf zelf hoe ermee om te gaan. Sommige bedrijven kiezen er voor om jaarlijks grenswaarden te checken, ongeacht of een VIB is gewijzigd. Bij het verkrijgen van een nieuw VIB is het raadzaam de twee verschillende VIB's te vergelijken met elkaar. Als de samenstelling gewijzigd is, zullen er meer acties gedaan moeten worden dan dat dat niet het geval is (bijvoorbeeld het doen van nieuwe blootstellingsbeoordelingen). Stoffenmanager® biedt ook de service om VIB's in te voeren in Stoffenmanager® en het updaten van componenten ten aanzien van bijvoorbeeld de grenswaarden. Kijk voor meer informatie over data entry in het leaflet.

Waar vind ik de huidige regelgeving voor het opstellen van een VIB?

Onze sprekers

Ilja de Lange

Na ruim 25 jaar lab-werk heeft Ilja haar labjas aan de wilgen gehangen en is ze een hele andere weg in gegaan. Het werk als beheerder gevaarlijke stoffen dat ze naast het labwerk deed, smaakte namelijk naar meer!
Haar sterke gevoel voor kwaliteit, haar analytische inzicht en haar ervaring op het gebied van procesbeschrijving die ze heeft meegenomen uit het lab, zijn hierbij stevige pijlers.

Als datamanager/coördinator HazMat data zorgt Ilja er voor dat de HazMat data die de klant aanlevert goed verwerkt wordt in het programma Stoffenmanager®. Hierbij stuurt ze het data entry team aan en zorgt ze voor een goede communicatie zowel intern als naar de klant.

Leonie de Jong

Leonie begon vroeg in het onderwijs, maar volgde na enkele jaren haar persoonlijke interesse richting Arbeidshygiëne bij Cosanta – Stoffenmanager®. Hier voorzag ze dat juist een gebrek aan kennis over het werken met gevaarlijke stoffen bij veel bedrijven een probleem kan veroorzaken. Vanuit deze overtuiging staat Leonie aan de voet van de Stoffenmanager® Academy en zet ze zich in om werknemers en managers te ondersteunen met de juiste kennis. Leonie is niet alleen opleider, maar is ook een key player in de ontwikkeling van de trainingen.